VOP/GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY HOTELA
Pre naše služby platia všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SCIORONTO, a.s. – prevádzkovateľa hotela Montfort**** Tatranská Javorina (ďalej len hotel), ktoré sú uvedené nižšie v bodoch I. až XIII. Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i keď na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené hotelom.
Tieto podmienky sú voľne prístupné verejnosti na internetovej stránke hotela
www.hotelmontfort.sk , ako aj v písomnej forme na recepcii hotela.


I. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – JEDNOTLIVCI
Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14:00 hodiny dohovoreného dňa príchodu.
Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hodiny v deň
dohovoreného príchodu, môže hotel zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto
neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (e-mail) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť
v dohovorený deň odchodu odovzdané hotelu najneskôr do 11:00 hodiny, pokiaľ nebolo
vopred dohovorené inak. Hotel môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať
15,00€ z každej ďalšej začatej hodiny.
Bezplatné storno individuálnych objednávok ubytovania je možné vykonať najneskôr do
3 dní pred dohovoreným dňom príchodu. V prípade nedodržania tejto lehoty
hotel účtuje 100% ceny prvej noci a objednaných služieb.

II. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV – SKUPINY
Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky:
Záloha a platba:
50% z dohodnutej predbežnej cenovej kalkulácie po objednaní a rezervácii termínu zo strany
klienta. Rezervácie môže byť uskutočnená prostredníctvom e-mailu alebo na základe
podpísania zmluvy. Zostávajúca platba pri/po odchode účastníka.

Podmienky platia pre zrušenie rezervácie alebo pri znížení počtu izieb prevyšujúcom 10%.
Ak ide o akciu, ktorá trvá viac dní, účtujeme v prípade storna za prvý deň akcie 100% z ceny
stornovaných služieb, za ďalšie dni 50%.

Storno viac ako 90 dní pred príchodom 20% z celkovej ceny, najmenej však 1000€ alebo
výška zálohy.


Podmienky stornovania pobytu:

1.Zrušenie rezervácie bez storno poplatku:

–  v prípade, že sa rezervácia zruší v termíne viac ako 3 dni pred nástupom na pobyt.

2. Zrušenie rezervácie so storno poplatkom:

– v prípade, že sa rezervácia zruší v termíne 1-3 dni (vrátane týchto dní) pred nástupom na pobyt. Výška storno poplatku predstavuje 100% z ceny za 1 deň/ 1 noc/ dohodnuté služby, z celkovo objednaných služieb. 

Stornovanie rezervácie, objednávky alebo ich časti sa vykonáva písomným oznámením Poskytovateľovi. Stornovanie sa uplatňuje aj v prípade, že Objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná. Oznámenie o stornovaní sa zasiela e-mailom na adresu: info@hotelmontfort.sk

V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude uhradená v lehote podľa splatnosti zálohovej faktúry alebo objednávateľ nezačne využívať rezervované služby v 1. deň termínu pobytu do 24,00 hod alebo v inom dohodnutom čase, má sa za to, že účastníci od zmluvy o rezervovaní pobytu alebo služby odstúpili. Odstúpením od zmluvy o rezervovaní pobytu alebo služby nie sú dotknuté hore uvedené Stornopoplatky.


Podmienky platia pre zrušenie rezervácie alebo pri znížení počtu izieb prevyšujúcom 10%.
Ak ide o akciu, ktorá trvá viac dní, účtujeme v prípade storna za prvý deň akcie 100% z ceny
stornovaných služieb, za ďalšie dni 50%.

Storno viac ako 90 dní pred príchodom 20% z celkovej ceny, najmenej však 1000€ alebo
výška zálohy.


III. A ZÁRUKA POČTU ZÚČASTNENÝCH OSÔB
Klient berie na vedomie, že hotel potrebuje u tých akcií, pri ktorých sa bude podávať jedlo,
presný údaj o počte zúčastnených osôb a o výbere jedál, a to najneskôr 10 pracovných dní pred
akciou. Tieto údaje sa považujú za garantovaný minimálny počet, ktorý hotel klientovi
vyúčtuje. V prípade, že bude garantovaný počet účastníkov znížený, hotel si vyhradzuje
právo vyúčtovať klientovi vopred objednaný počet.

III.  B REZERVÁCIA  SPOLOČENSKEJ  MIESTNOSTI

Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda platia na rezerváciu spoločenskej miestnosti s prísl. a to na rodinné oslavy, životné jubileá, svadby a pod. nasledovné obchodné podmienky:

Poplatok za rezerváciu spoločenskej miestnosti s prísl. je vo výške 500,- € (pokiaľ nedôjde k individuálnej dohode medzi klientom a hotelom). Rezervácia termínu a služieb je záväzná pre obe zmluvné strany, bezprostredne po uhradení zálohovej faktúry zo strany klienta. 

V prípade zrušenia záväznej rezervácie spoločenskej miestnosti zo strany klienta a to po uhradení zálohovej platby, má hotel právo uplatňovať si storno poplatok vo výške 50 % zo zaplatenej zálohovej platby, minimálne však 500 ,- €.

Na rezerváciu spoločenskej miestnosti sa nevzťahujú ustanovenia o podmienkach stornovania pobytu uvedené v týchto VOP.

IV. VYÚČTOVANIE NÁPOJOV
Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, predloží a vyúčtuje sa klientovi skutočná konzumácia
nápojov. Reklamácia po vyúčtovaní nie je možná.


V. OBČERSTVENIE, KLIENTOM PRINESENÉ JEDLÁ A NÁPOJE
Všetko občerstvenie, ktoré je servírované formou bufetových stolov a ktoré nebude
skonzumované behom vyhradeného časového úseku, t.j. prestávky na kávu, obeda alebo
večere, bude podľa hygienických predpisov a noriem EÚ najneskôr do 3 hodín od počiatku
servírovania odnesené personálom hotela. Z dôvodov prísnych hygienických postupov
a noriem EÚ hotel nedovoľuje nosiť a konzumovať v hoteli prinesené jedlá a ani vynášať z
hotela jedlá, ktoré boli určené výhradne ku konzumácii v hoteli. Pokiaľ nebolo dohovorené
inak, platí prísny zákaz nosenia všetkých druhov nápojov (alkoholických a nealkoholických)
do hotela. V prípade porušenia tohto zákazu si hotel vyhradzuje právo vyúčtovať za
prinesené nápoje zmluvnú pokutu 100 €.

VI. CENY A PLATBA
Ponúkané ceny sa rozumejú vrátane všetkých daní a odvodov, ako aj obsluhy, pokiaľ nebude
v konkrétnom prípade dohodnuté inak. V prípade zavedenia nových štátnych odvodov sa
tieto pripočítajú k ponúkaným cenám.
– Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu jej vystavenia. Pri oneskorení platby si hotel účtuje úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti predmetnej pohľadávky.
– Prípadné hotelom popierané nejasnosti nemajú odkladný charakter pre realizáciu platby, či
prípadného plynutia úrokov z oneskorenej platby.
– Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to
na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby. Hotel si vyhradzuje
právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po
jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru a podobne).


VII. PODMIENKY PRE STORNOVANIE
7.1 Zrušenie rezervácie bez storno poplatku:

–  v prípade, že sa rezervácia zruší v termíne viac ako 3 dni pred nástupom na pobyt.

7.2. Zrušenie rezervácie so storno poplatkom:

– v prípade, že sa rezervácia zruší v termíne 1-3 dni (vrátane týchto dní) pred nástupom na pobyt. Výška storno poplatku predstavuje 100% z ceny za 1 deň/ 1 noc/ dohodnuté služby, z celkovo objednaných služieb.

Stornovanie rezervácie, objednávky alebo ich časti sa vykonáva písomným oznámením Poskytovateľovi. Stornovanie sa uplatňuje aj v prípade, že Objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná. Oznámenie o stornovaní sa zasiela e-mailom na adresu: info@hotelmontfort.sk

V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude uhradená v lehote podľa splatnosti zálohovej faktúry alebo objednávateľ nezačne využívať rezervované služby v 1. deň termínu pobytu do 24,00 hod alebo v inom dohodnutom čase, má sa za to, že účastníci od zmluvy o rezervovaní pobytu alebo služby odstúpili. Odstúpením od zmluvy o rezervovaní pobytu alebo služby nie sú dotknuté hore uvedené Storno poplatky.

VIII. CENNÉ PREDMETY
Cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a
pomôcky a pod., je možné odovzdať do hotelového trezoru . Inak hotel v prípade vzniku
škody nepreberá žiadnu zodpovednosť.

IX. RUČENIE V ŠKODOVOM PRÍPADE
Klient zodpovedá za všetky škody, ktoré hotelu spôsobili zamestnanci klienta, jeho hostia alebo iné
ním poverené osoby, a tieto škody hotelu nahradí v plnej výške. Hotel ručí iba za škody, u
ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina hotela, v žiadnom prípade však
nezodpovedá za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Hotel je oprávnený požadovať, aby klient
uzavrel vhodné poistky.


X. OSTATNÉ DOJEDNANIA
Hudobná produkcia alebo ostatné umelecké vystúpenia, ktoré si klient zabezpečuje sám a
ktoré podliehajú povinnému nahláseniu, musí klient vopred a včas prihlásiť na príslušných
úradoch. Všetky s tým súvisiace náklady sú k tiaži klienta.
Reklamný materiál – klient sa zaväzuje požiadať hotel o súhlas s umiestnením reklamných
materiálov a výzdoby.
Priestory, v ktorých bude akcia prebiehať, nesmú byť reklamou ani výzdobou poškodené.
Montážne práce musia vykonávať odborné pracovné sily a musia byť pri nich striktne
dodržiavané všetky zákonné bezpečnostné predpisy. Všetky náklady spojené s montážou a
demontážou idú k tiaži klienta.
Nájom a priestor – zjednaný prenájom zahŕňa prípravu priestorov a ich vybavenie
nábytkom, ktorý je v hoteli k dispozícii.
V cene prenájmu konferenčných priestorov je zahrnutý prenájom kongresového vybavenia
(plátno, ozvučenie), internet, ďalej flipchart (papier a fixy), bloky a ceruzky.
Technika a dohľad – pokiaľ sú pre akciu potrebné technické práce externých firiem, budú
vzniknuté náklady priúčtované klientovi. Každá externá firma smie vykonávať práce,
prípadne zmeny na majetku hotela iba s písomným súhlasom generálneho riaditeľa. U
veľkých akcií spojených so zvýšenou spotrebou energie sa tieto náklady vyúčtujú klientovi
zvlášť podľa skutočnej spotreby za nákupnú cenu. Ak bude potrebné, aby bol hotelový
technik v priebehu akcie prítomný a vykonával dohľad, vyúčtuje sa za jedného pracovníka
každá začatá hodina.


XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Klient môže od zmluvy odstúpiť kedykoľvek, avšak s vedomím že mu bude vyúčtovaný
storno poplatok.
Hotel je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, keď:
– bude akcia rušiť prevádzku hotela
– bude ohrozené dobré meno hotela a bezpečnosť jeho hostí
– vyššia moc alebo iné mimoriadne a nepredvídateľné okolnosti, za ktoré hotel
nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným
Klient nie je v týchto prípadoch oprávnený uplatňovať nárok za náhradu škody.

XII. OSTATNÉ USTANOVENIA
1.n Hotel neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by hotel konal
hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
2.Zvieratá nie sú povolené
3. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na adresu jeho trvalého bydliska, prípadne na
adresu firmy na náklady hosti.
4. Pobyt zákazníkov v hoteli ďalej upravuje Ubytovací poriadok Hotela Montfort****,
ktorý je pre hotelových hostí záväzný bez výnimky.
5. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa
stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.

Ochrana osobných údajov

 • Zásady spracovania osobných  údajov

Spoločnosť MTF Hotel, s.r.o. so sídlom Tatranská Javorina č. 27, 059 56  Tatranská Javorina, IČO: 36661767, DIČ: 2022237316, IČ DPH: SK2022237316 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v zmysle nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) má k dispozícii vypracované bezpečnostné opatrenia, ktoré sú pravidelne upravované a aktualizované. Tieto vymedzujú rozsah a určenie bezpečnostných opatrení zameraných na elimináciu a minimalizovanie rizík, ktoré pôsobia na informačný systém so zámerom zabezpečiť predovšetkým prístupnosť, celistvosť a spoľahlivosť riadiacich systémov, ochranu osobných údajov pred ich stratou, odcudzením, poškodením, zničením, pred ich prípadnou modifikáciou. Cieľom je zachovať ich dôvernosť a preventívne zisťovať a identifikovať potenciálne problémy a prípadne eliminovať možné zdroje narušenia ich ochrany.

V prípade potreby je možné kontaktovať zodpovednú osobu: riaditel@hotelmontfort.sk

 • Zásady ochrany osobných  údajov

S Vami poskytnutými osobnými údajmi bude nakladané v súlade so štandardom uchovávania údajov bezpečne a len počas doby, ktorá je nutná na uskutočnenie účelu, ku ktorému boli údaje získané. K údajom majú prístup len osoby splnomocnené prevádzkovateľom k spracovaniu osobných údajov a pristupujú k nim v súlade s pokynom prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované a ukladané v zhode so zadanými pravidlami prevádzkovateľa. Osobné údaje sú ukladané bezpečne na záložných nosičoch, čo má za úlohu predovšetkým predchádzať prípadným bezpečnostným rizikám, ktoré by mohli vzniknúť najmä narušením celistvosti spracovávaných dát.

 • Definovanie pojmov
 1. Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracovania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.
 2. Sprostredkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 3. Tretia strana – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú
  na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.
 4. Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, on-line identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 5. Spracovanie osobných údajov – je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmeny, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 6. Obmedzenie spracovania osobných údajov – je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovávanie v budúcnosti.
 7. Porušenie ochrany osobných údajov – je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie
  k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.
 8. Profilovanie –  je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
 9. Relevantná a odôvodnená námietka – je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo
  k porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu
  k prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie.
 10. Informačný systém – je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.
 11. Súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.
 • Definovanie pojmov
 1. Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Osobné údaje, ktoré spracúvame o svojich zákazníkoch, spracúvame na základe zmluvy
v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) a čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v zmysle zákona
č. 404/2011 Z. z. o pohybe cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, krajina, dátum a miesto narodenia, číslo platobnej karty a jej dátum exspirácie, číslo dokladu totožnosti, telefón,
e-mail, účel pobytu. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach.

 • Rezervácia ubytovania

Osobné údaje, ktoré spracúvame o svojich zákazníkoch, spracúvame na základe zmluvy
v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, telefón, e-mail, dátum a čas rezervácie, IP adresa. Následne sú uchovávané po dobu 10 rokov v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

 • Rezervácia služieb

Osobné údaje, ktoré spracúvame o svojich zákazníkoch, spracúvame na základe zmluvy
v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, telefón, e-mail, dátum a čas rezervácie. Následne sú uchovávané po dobu
1 roka.

 • Objednávka služieb (on-line rezervačný systém) → kúpna zmluva

Osobné údaje, ktoré spracúvame o svojich zákazníkoch, spracúvame na základe zmluvy
v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, krajina, telefón, e-mail. Následne sú uchovávané po dobu 10 rokov.

 • Spracovanie účtovných dokladov

Spracovávanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, číslo účtu, e-mail a podpis. Následne sú uchovávané v súlade
so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

 • Reklamácie

V prípade reklamácií sa osobné údaje spracúvajú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón,
e-mail. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

 • Vymáhanie pohľadávok

V prípade vymáhania pohľadávok sa osobné údaje spracúvajú v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, telefón, e-mail. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

 • Exekúcie

Spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté
v priebehu konania. Následne sú uchovávané v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach.

 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Spracovávanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie sa vykonáva na základe „Súhlasu“ so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia, ktorý poskytne uchádzač. Prevádzkovateľ bude kontaktovať len úspešných uchádzačov. Osobné údaje sú spracovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Prenos osobných údajov
do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Máte právo kedykoľvek pred uplynutím uvedenej doby odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odoslaním žiadosti
na emailovú adresu: riaditel@hotelmontfort.sk alebo zaslaním žiadosti na adresu Prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, tieto budú vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

 1. Monitorovanie priestorov za účelom ochrany majetku

V našej prevádzke je inštalovaný kamerový informačný systém, ktorým sú monitorované vonkajšie a vnútorné priestory prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku v zmysle oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Záznamy z kamerového systému nie sú poskytované tretím osobám. Sú sprístupnené len oprávneným osobám prevádzkovateľa a IT špecialistom, ktorí na nich vykonávajú údržbu. Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na ochranu majetku a pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje, programovou činnosťou v lehote 7 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

 1. Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Spracovávanie osobných údajov dodávateľov a odberateľov sa vykonáva v zmysle oprávnených záujmov prevádzkovateľa, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenia, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa. Následne sú uchovávané po dobu 10 rokov po skončení zmluvy alebo obchodného vzťahu.

 • Práva dotknutej osoby
 1. Právo odvolať súhlas

V prípadoch, ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese poverenej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracovávali.

 • Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme       
k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 • Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 • Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 • Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod
na spracovanie a Vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracovať.

V prípade, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o Vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás, prosíme, kontaktujte.

V prípade, že chcete podať námietku na spôsob, akým spracovávame Vaše osobné údaje, obráťte sa na našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese: riaditel@hotelmontfort.sk alebo písomne na adresu:

MTF Hotel, s.r.o., Tatranská Javorina č. 27, 059 56  Tatranská Javorina

Poverená osoba preskúma Vašu námietku a bude Vás kontaktovať, aby sme túto záležitosť vyriešili.

Ak ste nadobudli dojem, že Vaše osobné údaje sú spracovávané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Aktualizované dňa 30. 06. 2022